§1 Generalităţi.

Prezentele Termeni Condiţii şi comerciale generale, denumite în cele ce urmează Condiţii generale, reprezintă baza juridică a tranzacţiilor dintre S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. şi Clientul nostru. Condiţiile generale fac parte integrantă din toate contractele de vânzare-cumpărare şi de prestări servicii încheiate cu S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. În raporturile comerciale şi juridice dintre S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. şi clienţii noştri nu sunt şi nu vor fi aplicabile sub nicio formă condiţiile comerciale generale ale clienţilor noştri, nici chiar în situaţia în care nu ne exprimăm dezacordul expres cu privire la aceste condiţii generele comerciale. Orice raportare la alte condiţii comerciale decât cele cuprinse în prezentele Condiţii generale necesită confirmarea noastră expresă în scris.

§2 Termeni şi definiţii.

În cuprinsul prezentelor Condiţii generale, termeni şi expresiile enumerate mai jos, vor avea următoarea semnificaţie şi interpretare, şi se completează cu prevederile condiţiilor şi termenilor speciale ale contractului din care fac parte integrantă, după cum urmează:

2.1 S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. – S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. cu sediul în Gilau, str. Balastierei FN, Hala 2, Jud. Cluj, telefon (+4) 0741 026-000, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/58/13.01.2015, cod de înregistrare fiscală RO 27349976;

2.2 Client – persoana fizică sau juridică care are calitatea de parte în contractul încheiat cu S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., respectiv cumpărătorul din cadrul contractelor de vânzare cumpărare şi beneficiarul din cadrul contractelor de prestări servicii.

§3 Oferte şi comenzi.

Ofertele S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. sunt în principiu modificabile. Ne rezervăm dreptul de a respinge comenzi. Acceptarea comenzilor se materializează fie prin transmiterea confirmării noastre, fie prin onorarea faptică a comenzii. Până la această dată comanda este fermă pentru Client, excepţie făcând situaţia în care acesta solicită în scris o confirmare a comenzii iar S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. nu îndeplineşte această cerinţă în termenul convenit în scris, de minim 8 zile. Data comunicării confirmărilor de comenzi expediate prin poştă, chiar şi fără confirmare de primire, este data poştei oficiului poştal primitor. Dacă până la data livrării intervin creşteri de preţuri la materiile prime achiziţionate sau creşteri de salarii conform contractelor colective de muncă, S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. este îndreptăţit la corecţia preţului.

§4 Protecţia consumatorilor.

În ceea ce priveşte tranzacţiile comerciale derulate cu consumatori, definite conform Codului consumului, sunt aplicabile prevederile legale restrictive ale normelor legale în vigoare.

§5 Preţul produselor.

Cu excepţia cazurilor în care se specifică prin Contract altfel, preţurile comunicate de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. sunt preţuri ex-works Gilau la depozitul S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. nu conţin taxe vamale, ambalaj, asigurare şi montaj, cost livrare. La preţurile comunicate de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. se adaugă taxa pe valoarea adăugată conform reglementărilor legale în vigoare de la data emiterii facturii. Toate documentele aferente comenzilor precum schiţe, desene, specificaţii de greutăţi şi dimensiuni sunt relevante doar cu aproximaţie, atâta timp cât nu sunt calificate prin Contract în mod expres drept obligatorii. Clientul va accepta abaterile tehnice de la parametrii din prospecte şi specificaţii tehnice sau de la executarea lucrărilor de montaj sau service nepretinse şi nestabilite în mod explicit şi cu respectare obligatorie prin Contract. În cazul în care preţul produselor a fost stabilit eronat de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., iar eroarea materială este clar decelabilă şi sesizabilă, prevalează preţurile convenite şi determinate prin calculele corecte.

§6 Modalităţi de plată.

6.1 Cu excepţia cazurilor în care se specifică prin Contract altfel, facturile emise de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. sunt scadente integral în data emiterii acestora. Stabilirea unei alte scadenţe dacât data emiterii facturii poate fi efectuată prin Contract, la data încheierii acestuia, sau ulterior încheierii Contractului prin acordul scris al părţilor.

6.2 În principiu orice plată efectuată de către Client se va efectua prin virament bancar în contul S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., locul plăţii fiind Gilau. Plăţile vor putea fi efectuate de către Client prin instrumente de plată precum file cec, cambii şi bilete la ordin sau prin girul unor efecte comerciale, doar cu condiţia acceptării prealabile în mod expres a acestor modalităţi de plată de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Aceste instrumente de plată vor fi acceptate doar în situaţia în care Clientul oferă garanţii acceptate de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. prin care garantează efectuarea plăţilor ordonate prin instrumentele de plată în cauză sau furnizează o garanţie bancară cu privire la existenţa fondurilor necesare onorării plăţilor ordonante (cecuri certificate sau bilete la ordin avalizate de banca Clientului).

6.3 Neonorarea la scadenţă a obligaţiilor de plată ale Clientului atrage după sine perceperea de dobânzi penalizatoare de 0,25% pe zi de întârziere din valoarea obligaţiei de plată restante începând din ziua scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală şi efectivă a obligaţiei de plată restante. Clientul este de drept în întârziere de la data scadenţei obligaţiei de plată neachitate. Suma dobânzilor penalizatoare poate depăşi cuantumul obligaţiei de plată asupra căruia au fost calculate.

6.4 În caz de întârziere la plată, Clientul este obligat la suportarea şi achitarea oricăror/tuturor cheltuielilor de notificare şi de colectare a creanţelor neachitate. În aceste situaţii şi în cazurile în care S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. are o experienţă negativă cu un anume Client în ceea ce priveşte onorarea obligaţiilor de plată rezultate în sarcina Clientului din contractul/contractele încheiate cu noi, S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. îşi rezervă dreptul de a pretinde plata integrală în avans a produselor comandate de Client, înainte de lansarea comenzii Clientului cu un istoric negativ în ceea ce priveşte onorarea obligaţiilor de plată

6.5 Clientul nu poate renunţa la comanda formulată şi transmisă către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. În cazul în care Clientul înregistrează întârzieri la plata obligaţiilor de plată scadente rezultate în sarcina Clientului din orice contract încheiat cu S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., suntem îndreptăţiţi să suspendăm sau să sistăm livrarea tuturor/oricăror produse care fac obiectul tuturor/oricăror contracte încheiate cu Clientul. În cazul suspendării sau sistării livrărilor produselor ca urmare a neonorării obligaţiilor de plată scadente ale Clientului, termenele de livrare se prelungesc cu o perioadă egală cu perioada cuprinsă de la data scadenţei obligaţiei de plată şi data stingerii integrale a tuturor/oricăror obligaţii de plată rezultate în sarcina Clientului din toate/oricare contract încheiat cu S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L..

6.6 Plăţile efectuate de Client sting creanţele în ordinea vechimii, plata imputându-se iniţial asupra dobânzilor penalizatoare şi asupra altor accesorii, dacă este cazul, şi ulterior asupra obligaţiei de plată de bază.

6.7 Clientul nu are dreptul de a compensa obligaţiile de plată scadente ale acestuia cu unele creanţe viitoare sau incerte, nelichide şi nescadente pe care l-ar putea deţine faţă de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L..

§7 Rezervarea dreptului de proprietate şi riscul pieirii fortuite a Produselor.

7.1 Produsele livrate, chiar şi după facturare, rămân în proprietatea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., până la data achitării integrale a acestora, chiar dacă aceste Produse au fost revândute către terţe persoane de către Client. Rezervarea dreptului de proprietate până la achitarea integrală a preţului contractual va fi opozabilă oricarei terţe persoane chiar şi subdobânditorilor cu titlu oneros al Produselor.

7.2 Riscul pieirii fortuite a Produselor livrate şi neachitate, va fi suportat în toate cazurile de către Client. Riscul pieirii fortuite a Produselor livrate nu este afectată de clauza de rezervare a dreptului de proprietate, în cazul operării clauzei, riscul pierii va fi suportat în întregime de către Client în baza principiului res perit debitori.

7.3 Clientul este obligat să depoziteze, să asigure şi să organizeze paza Produselor care sunt afectate de prezenta clauză de rezervă a dreptului de proprietate şi este obligat să delimiteze şi să marcheze Produsele în cauză de aşa manieră încât aceste Produse să poată fi identificate oricând drept proprietatea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L..

7.4 În cazul în care Produsele aflate în proprietatea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. şi în posesia Clientului vor fi afectate de vreo garanţie reală mobiliară, gaj, sechestru sau vor face obiectul unei deposedări cu orice titlu, Clientul este obligat ca să semnaleze rezervarea dreptului nostru de proprietate oricăror terţe persoane interesate şi să aducă imediat şi neîntârziat la cunoştinţa S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. această situaţie şi să furnizeze toate informaţiile pe care le posedă cu referire la aceste cazuri.

7.5 În cazul în care Clientul înregistrează întârzieri la plata oricăror obligaţii de plată faţă S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., avem dreptul de a solicita în orice moment restituirea Produselor aflate în proprietatea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., chiar şi în situaţia în care Contractul încheiat cu Client nu este sau nu va fi reziliat. Clientul acceptă fără rezerve prin prezentele Condiţii generale înapoierea Produselor livrate şi neachitate, şi prin urmare afectate de clauza de rezervă a dreptului de proprietate şi aflate în proprietatea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., la simpla şi unilaterala solicitare a S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Clientul se obligă ca după recepţionarea unei solicitări în acest sens de la S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., să restituie Produsele proprietatea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. imediat şi fără nicio condiţionare din partea Clientului.

§8 Termen de livrare.

8.1 Termenele de livrare confirmate de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. se vor respecta după posibilităţi. Termenele de livrare sunt obligatorii de respectat pentru S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. doar dacă acestea au fost stabilite prin Contract şi au fost definite expres ca fiind obligatorii.

8.2 Termenele de livrare încep să curgă şi se calculează de la următoarele momente, în funcţie de cel care intervine cel mai târziu:

a) de la data confirmării comenzii Clientului

b) de la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor tehnice, comerciale şi financiare ce îi revin Clientului

c) de la data încasării de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. a avansului din preţul contractual, respectiv a întregului preţ contractual, după caz, sau la data deschiderii unui acreditiv bancar în beneficiul S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. pentru plata obligaţiilor de plată contractuale.

8.3 S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. va putea să cumuleze plăţile parţiale ale Clientului în vederea efectuării unor livrări integrale a Produselor comandate şi va putea deopotrivă efectua livrări parţiale în funcţie de plăţile parţiale efectuate de Client, modalitatea de livrare, parţială sau integrală, fiind la exclusiva şi discreţionara apreciere a S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L..

8.4 În caz de forţă majoră precum război, greve, greve patronale, incendii sau inundaţii sau de evenimente din afara sferei de influenţă a S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., cum ar fi penuria de materiale sau neîndeplinirea obligaţiilor furnizorilor noştri sau defectarea echipamentului nostru de producţie pe motive independente de noi, termenele de livrare se vor prelungi corespunzător. În astfel de cazuri, dacă livrarea devine imposibilă, S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. va avea dreptul de a rezilia contractul în mod unilateral fără nicio obligaţie la plata de daune interese sau alte plăţi reparatorii sau compensatorii faţă de Client.

8.5 Livrările se vor efectua în conformitate cu INCOTERMS 2000 ex-works la depozitul S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. situat în localitatea Gilau, Str. Balastierei FN Hala 2, jud. Cluj

§9 Expedierea, transportul şi asigurarea Produselor.

9.1 Cu excepţia cazurilor în care se specifică prin Contract altfel, Produsele se expediază de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., transportul fiind efectuat prin mijloace de transport pe calea ferată sau prin transport rutier de mărfuri. Toate cheltuielile aferente ambalării, expedierii şi transportului Produselor sunt în sarcina Clientului şi se facturează separat de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Toate riscurile pe durata transportului, incluzând fără a se limita la riscul pieririi totale sau parţiale a Produselor precum şi riscul deteriorării Produselor, trec în sarcina Clientului începând cu data expedierii Produselor din depozitul S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. din Gilau, jud. Cluj. Cu excepţia cazurilor în care se specifică prin Contract altfel decizia cu privire la modalitatea de transport ramâne la aprecierea şi latitudinea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L..

9.2 S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. are dreptul, însă nu şi obligaţia, să asigure Produsele expediate pe durata transportului. La solicitarea expresă a Clientului, consemnată în Contract, S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. este obligat să asigure Produsele pe cheltuiala Clientului. În toate cazurile, indiferent dacă asigurarea Produselor este rezultatul hotărârii S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. sau asigurarea Produselor a fost solicitată prin Contract de către Client, toate cheltuielile privind asigurarea Produselor sunt în sarcina Clientului şi vor fi cuprinse în factura emisă pentru costurile aferente ambalării, expedierii şi transportului Produselor.

9.3 În cazul în care Clientul doreşte restituirea unor Produse livrate de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., Clientul va comunica în scris o solicitare expresă în acest sens care va cuprinde identificarea Produselor propuse a fi restituite, cantitatea Produselor propuse a fi restituite şi motivul pentru care se solicită restituirea produselor. Clientul nu va iniţia nicio restituire de produse şi nu va expedia niciun Produs către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., fără ca în prealabil solicitarea de restituire să fi fost aprobată în scris de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Solicitarea de restituire formulată de Client se analizează de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. şi se aprobă sau se respinge în termen de 5 zile de la data recepţionării cererii de restituire a Produselor de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Toate cheltuielile aferente ambalării, expedierii şi transportului Produselor aprobate pentru restituire de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. sunt în sarcina Clientului şi se facturează de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. în termen de 3 zile de la recepţionarea Produselor restituite. Pentru Produsele restituite S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. va emite o factură storno în termen de 3 zile de la data recepţionării returului de Produse, însă S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. va avea dreptul să diminueze valoarea facturii storno cu suma daunelor-interese necesare pentru acoperirea pierderilor de profit cauzate de restituirea de Produse. Valoarea daunelor-interese va fi stabilită în baza aprecierii exclusive şi discreţionare a S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., însă aceste daune-interese nu vor putea depăşi 50% din valoarea facturată de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. a Produselor.

§10  Tehnologie de construcţie.

Informaţiile cu privire la tehnologia de construcţie a Produselor, precum modalitatea de execuţie, materialele folosite, dimensiunile Produselor etc. vor fi exacte, nu însă şi obligatoriu de furnizat de către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Mostrele, sculele sau proiectele de scule şi orice documentaţii tehnice realizate de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. rămân proprietatea noastră chiar şi în condiţiile achitării de către Client a cheltuielilor aferente proiectării, elaborării documentaţiilor tehnice şi execuţiei. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. îşi rezervă dreptul exclusiv de a dispune în orice mod de aceste scule, proiecte de scule şi documentaţii tehnice. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. este proprietarul exclusiv al dreptului de autor asupra documentaţiei tehnice, incluzând fără a se limita la orice părţi scrise, desene, proiecte, fişe tehnice etc., fiind interzisă punerea acesteia sau a unor părţi din aceasta la dispoziţia terţilor, fără acordul scris al S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Clientul răspunde pentru şi se obligă la utilizarea informaţiilor confidenţiale şi a documentaţiilor tehnice în spiritul şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. În cazul în care documentaţia tehnică nu face obiectul Contractului încheiat între Client şi S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., aceste documente vor fi restituire către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., ca proprietate exclusivă a S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L..

§11 Montaj şi instrucţiuni de utilizare.

Montarea Produselor sau echipamentelor de Produse se va efectua şi se va controla în mod exclusiv de către un atelier de service autorizat de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Lucrările de montaj se vor face în conformitate cu instrucţiunile şi indicaţiile de montaj în vigoare ce însoţesc Produsele şi vor îndeplini condiţiile specificate în certificatul de omologare a modelului. În toate cazurile proprietarului autovehiculului îi revine obligaţia să solicite înregistrarea montajului Produselor în certificatul de conformitate şi/sau în documentele autovehiculului. Manualul de operare ataşat Produselor şi echipamentelor de Produse este normativul în baza căruia va avea loc punerea în funcţiune şi utilizarea corectă a Produselor. Încălcarea instrucţiunilor de montaj sau de operare poate cauza daune materiale şi vătămări corporale. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. nu îşi asumă nicio răspundere pentru daunele materiale sau vătămările corporale cauzate ca urmare a montării sau operării necorespunzătoare a Produselor.

§12  Garanţie.

12.1 S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. asigură şi oferă garanţie pentru lipsa şi remedierea viciilor care afectează funcţionarea adecvată a Produselor, garantând funcţionarea conformă a acestora în momentul livrării cu specificaţiile tehnice ale Produselor şi echipamentelor de Produse. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. nu asigură garanţie şi nu va proceda la remedierea defecţiunilor survenite ca urmare a uzurii normale în timp a Produselor şi nu îşi asumă nicio responsabilitate de nicio natură pentru daunele sau defecţiunile rezultate din exploaterea incorectă a Produselor, din punerea în funcţiune a Produselor cu nerespectarea specificaţiilor tehnice sau din suprasolicitarea Produselor. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. nu oferă şi nu îşi asumă nicio obligaţie de garanţie sau orice altă responsabilitate pentru defecţiunile cauzate de următoarele motive:

a) montarea sau adaptarea Produselor nu s-a efectuat şi nu s-a supravegheat de către un atelier service autorizat de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.;

b) montarea Produsului s-a efectuat, la solicitarea Clientului, cu nerespectarea specificaţiilor producătorului şi contrar indicaţiilor producătorului;

c) Produsul livrat a fost depozitat sau manipulat incorect sau Produsul a fost suprasolicitat, cu încălcarea obligaţiilor de respectare a instrucţiunilor de depozitare, manipulare sau operare;

d) Produsul livrat a fost supus unor modificări fără obţinerea aprobării scrise din partea producătorului cu privire la efectuarea modificărilor;

e) Datorită caracteristicilor constructive speciale stabilite şi solicitate de Client sau datorită alegerii de către Client a unui material inadecvat pentru Produs;

12.2 Termenul de garanţie curge de la data preluării de către Client a Produselor care fac obiectul Contractului. Termenul de garanţie este oferit conform specificaţiilor Producătorului.

12.3 Valabilitatea obligaţiei de garanţie aferentă Produselor care fac obiectul Contractului şi care au fost montate în vehicule este condiţionată de restituirea neîntârziată, imediat după montaj, a certificatului de garanţie completat.

12.4 Clientul este obligat să inspecteze Produsele la recepţie şi de a reclama printr-o notificare scrisă orice inadvertenţă sau funcţionare inadecvată constatată cu ocazia recepţiei Produselor. Reclamaţia se va face exclusiv în formă scrisă în termen maxim de 15 zile de la data recepţionării Produselor.

12.5 În cazul în care Produsul nu este funcţional Clientul are obligaţia de a apela la un atelier de service autorizat de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. în scopul constatării defecţiunii şi pentru ca atelierul în cauză să comunice în scris defecţiunea constatată direct către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Valabilitatea garanţiei oferite şi asigurate de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L este condiţionată de ataşarea raportului de control (pagina 1 din certificatul de garanţie), care atestă verificarea montajului corect executat de către un reprezentant autorizat de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., şi a copiei facturii privind montajul efectuat de către un atelier de service autorizat de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L..

12.6 Clientul se va adresa întotdeauna celei mai apropiate reprezentanţe autorizate respectiv celui mai apropiat atelier de service autorizat. În cazul în care expedierea sau transportul Produselor, care fac obiectul Contractului, la cel mai apropiat atelier de service autorizat presupune cheltuieli exagerate (de exemplu când este vorba de Produse folosite la echipamente de construcţie), Clientul va înştiinţa cel mai apropiat atelier de service autorizat şi va păstra Produsele şi echipamentele la dispoziţie permiţând expertizarea acestora. Cheltuielile aferente demontării şi remontării Produselor asamblate în autovehicule sau echipamente imobilizate vor fi suportate de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., cu condiţia ca demontarea şi montarea să fie executată de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. sau într-un atelier de service autorizat de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. La cererea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., Clientul va fi obligat să accepte ca dezasamblarea şi montajul Produselor să se efectueze într-un atelier de service autorizat de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. În cazul unor condiţii speciale de demontare şi montare (datorate de exemplu particularităţilor autovehiculului în cauză), S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. va suporta doar cheltuielile care ar interveni în lipsa acestor condiţii deosebite. La cererea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. Clientul este obligat să se asigure de expedierea către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. a componentelor sau echipamentelor defecte. Cheltuielile aferente unei astfel de expedieri vor fi suportate de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. cu condiţia ca reclamaţia Clientului să fie justificată. În cazul în care reparaţia, înlocuirea sau intervenţia asupra Produselor are loc la sediul/domiciliul Clientului, Clientul va suporta toate cheltuielile de deplasare.

12.7 În cazul existenţei unor defecţiuni efective iremediabile, Clientul are dreptul la modificarea sau reducerea preţului de achiziţie, nu şi la înlocuirea mărfii. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. are însă dreptul de a proceda la înlocuirea Produsului în perioada de garanţie a Produsului. În cazul în care defecţiunea este remediabilă, S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. se obligă fie să remedieze defecţiunea într-un termen acceptabil şi în conformitate cu cerinţele tehnice, fie să procedeze la demararea acţiunii de înlocuire a Produsului defect. În acest scop, Clientul se obligă să pună neîntârziat la dispoziţia S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. Produsul. Produsele înlocuite şi piesele din Produse înlocuite trec în proprietatea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. şi vor fi livrate de Client în atelierul de service autorizat de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., însoţit de cererea de solicitare a garanţiei.

12.8 Garanţia acordată de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. sau de furnizorii noştri încorporează garanţia legală, neimplicând prelungirea sau extinderea obligaţiei de garanţie stabilite de lege.

12.9 De îndată ce Clientul a recepţionat şi a acceptat Produsele livrate şi nu a formulat nicio reclamaţie potrivit prezentelor Condiţii generale, nu mai poate revoca acceptarea la o dată ulterioară. Pentru Produsele livrate şi acceptate la livrare, Clientul nu va putea formula nicio obiecţie ulterioară, pretenţiile de orice natură ale acestuia cu privire la Produsele livrate şi acceptate fiind respinse ca inadmisibile.

§13  Răspundere.

13.1 S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. va răspunde pentru prejudiciile de orice natură cauzate Clientului doar în caz de neglijenţă gravă sau de acţiuni premeditate din partea personalului angajat al S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. Răspunderea S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. pentru daune colaterale sau subsecvente este exclusă. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. nu va răspunde în niciun caz dacă prejudiciile rezultă din nerespectarea reglementărilor legale cu privire la montajul Produselor, a instrucţiunilor de montaj sau a indicaţiilor specificate în certificatul de conformitate sau în cazul în care prejudiciile rezultă ca urmare a manipulării defectuoase a produselor.

13.2 În cazul în care S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. este răspunzător pentru prejudiciile cauzate Clientului de Produsele livrate, pretenţiile de răspundere pentru toate Produsele achiziţionate de Client de la S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. vor fi transmise către producătorul Produselor. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. răspunde pentru Produsele în cauză în limite şi condiţiile în care producătorul Produselor răspunde pentru aceste Produse faţă de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.

§14  Prelucrarea datelor cu caracter personal.

14.1. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Clientul le furnizează. Scopul colectării datelor este de a asigura Clienţilor servicii în condiţii de siguranţă şi la un înalt nivel calitativ şi profesional, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate. Datele personale declarate de Client sunt utilizate exclusiv de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. cu scopul de a executa obligaţiile contractuale stabilite prin Contract. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. va prelucra electronic următoarele date, necesare în vederea realizării şi ţinerii contabilităţii proprii: nume sau denumire Client, adresa, eventual număr de telefon, număr comandă, contract şi numărul facturilor, condiţii de livrare şi plată, cifra de afaceri. S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. va utiliza aceste informaţii în conformitate şi cu respectarea prevederilor legale. Angajaţii S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor. Transmiterea acestor date este permisă doar în caz de obligativitate prevăzută prin lege, pentru operaţii monetare şi bancare sau cu acordul special al celor afectaţi.

14.2. Potrivit Legii nr. 677/2001, Clientul beneficiează de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Clientul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale declarate şi transmise către S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. şi poate solicita ştergerea datelor, în condiţiile legii. În vederea exercitării acestor drepturi Clientul trebuie să se adreseze, cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa specificată ca sediul social al S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L.. În cazul în care unele din datele Clientului sunt incorecte sau nu mai sunt actuale, acesta va solicita corectarea sau actualizarea acestor date.

14.3 Datele cu caracter personal declarate de Client vor fi transmise şi puse la dispoziţia organelor abilitate de lege, dacă S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. este obligat în mod legal, în baza legii şi/sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, să dezvăluie informaţia în cauză

§15  Jurisdicţia aplicabilă şi soluţionarea litigiilor.

15.1 Contractul şi Condiţiile generale sunt guvernate de legislaţia română. Prezentele Condiţii generale se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia consumatorului şi cu prevederile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

15.2 Litigiile rezultate din Contract sau din prezentele Condiţii generale se vor rezolva pe cale amiabilă.

15.3 În cazul în care rezolvarea amiabilă a conflictului nu este posibilă, litigiile decurgând din sau în legătură cu Contractul încheiat între părţi şi prezentele Condiţii generale, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea acestora, vor fi deferite spre judecare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L..

§16 Clauze finale.

16.1 Creanţele Clienţilor faţă de S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. în special şi orice alte drepturi rezultate din Contractul încheiat între Client şi S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L. în general nu pot fi cesionate terţelor persoane fără acordul explicit al S.C. EBERSPAECHER RO S.R.L., exprimat în scris.

16.2 În cazul în care una sau mai multe prevederi contractuale sau ale prezentelor Condiţii generale devin nule, anulabile, sunt invalidate sau abrogate direct sau indirect, valabilitatea clauzelor şi prevederilor neafectate este păstrată, părţile angajându-se să depună diligenţele necesare înlocuirii sau modificării clauzelor contractuale care şi-au pierdut valabilitatea.

16.3 În cazul în care există diferenţe sau neconcordanţe între prevederile Contractului încheiat între părţi şi prezentele Condiţii şi termeni comerciale generale, prevederile Contractului vor prevala.